Fietsrapport overhandigd aan wethouder

Fietsrapport overhandigd aan wethouder

3 april 2012

Op dinsdag 3 april hebben de gezamenlijke belangenverenigingen van de Delftse binnenstad het rapport "Parkeren van fietsen in de binnenstad – Chaotische toestanden in de huiskamer van Delft" overhandigd aan wethouder Milène Junius.

Het rapport samengevat:

Fietsbezit en fietsgebruik in de Delftse binnenstad zijn de laatste jaren, mede als gevolg van stimuleringsbeleid van de gemeente Delft, spectaculair toegenomen. Het aantal gereguleerde fietsparkeerplaatsen is hierbij achtergebleven wat heeft geleid tot ‘wildparkeren’ door de hele binnenstad. Dit veroorzaakt overlast wegens belemmeringen voor de vrije doorloop, is een bedreiging voor de bereikbaarheid en levert gevaarlijke situaties op in geval van calamiteiten. Daarnaast tast het juist de beeldkwaliteit aan van het beschermd stadgezicht, dat de gemeente met het weren van de auto’s trachtte te beschermen. Naast aandacht voor de rijdende fiets, is ook goed fietsparkeerbeleid onderdeel van de kwaliteitssprong naar een echt attractieve binnenstad. Dit beleid missen wij en dat heeft ons als direct belanghebbenden ertoe gezet om deze problematiek inzichtelijk te maken. Met de uitkomsten van dit rapport willen wij de gemeente Delft te verzoeken een consistent, effectief en toekomstgericht beleid te ontwikkelen voor fietsverkeer en fietsparkeren.

Op twee dagen, vrijdag 18 november en zaterdag 19 november 2011, hebben wij met een groep van twintig vrijwilligers binnen een deelgebied van het centrum fietsen geteld waarbij onderscheid gemaakt werd tussen gereguleerd en ongereguleerd geparkeerde fietsen. De uitkomst van deze tellingen toonde aan dat:

 • fietsparkeren inderdaad een fors probleem is;
 • Delft geen aanvullende voorzieningen treft om piekaanbod bij evenementen op te vangen;
 • fietsers bijna niet bereid zijn om te betalen voor een parkeerplaats;
 • fietsers weinig bereid zijn tot het lopen vanaf een gereguleerde fietsparkeerplaats naar de 
eindbestemming.

De laatste tien jaar hebben veel Nederlandse gemeenten, vergelijkbaar met Delft, een beleid ontwikkeld om fietsparkeren te reguleren. Evaluatie van dit beleid heeft geleid tot een aantal ‘best practices’ waarvan wij denken dat zij succesvol in Delft kunnen worden toegepast. Deze kunnen in een aantal categorieën worden ingedeeld:

Voorzieningen:

 • uitbreiden capaciteit op basis van behoefte per deellocatie, vooral inpandige voorzieningen dienen beschikbaar gemaakt te worden;
 • capaciteit afstemmen op verschillende gebruikersgroepen: bewoners, werkenden, bezoekers kort of lang;
 • gratis openstellen van “biesieklettes” om gebruik te stimuleren;
 • piekmomenten opvangen met mobiele stallingen.

Beleid:

 • fietsvrije zones instellen waarvoor geldt: niet fietsen en niet fietsparkeren;
 • fietsparkeren prominent meenemen in bestemmingsplan en te ontwikkelen beleid voor de binnenstad, 
o.a. bij (her)ontwikkeling voor woonfuncties (bijvoorbeeld opnemen tot verplichting inpandig 
parkeren);
 • beeldkwaliteit van het beschermd stadsgezicht definiëren en handhaven en monumenten en 
brugleuningen fietsvrij houden;
 • aanpassen APV;
 • fietsroutes door het centrum instellen. 


Aanvullende maatregelen:

 • communicatiecampagne gericht op gedragsverandering starten en continueren;
 • actieve communicatie op straat d.m.v. borden.

Handhaving:

 • Nieuwe regels werken alleen bij doeltreffende handhaving. Wanneer er niet wordt gehandhaafd, worden de regels overtreden;
 • Consequente handhaving en duidelijke communicatie leidt snel tot acceptatie.

Het totale rapport kunt u middels de volgende link downloaden:
Parkeren van fietsen in de binnenstad