Dossier: Parkeren in de binnenstad

Op vrijdag 12 oktober is de actie "Flitsparkeren in de binnenstad: NEE" van start gegaan. Samen met het lanceren van de website www.parkerenindelft.nu en met het verspreiden van ca. 6000 flyers onder de bewoners en ondernemers van de binnenstad willen de samenwerkende belangenverenigingen de aandacht vestigen op het voornemen van de gemeente om het zogeheten flitsparkeren in te voeren in de hele stad.

Update augustus 2013:

De actie FLITSPARKEREN? NEE! is inmiddels beeindigd.
De website parkerenindelft.nu is niet meer operationeel.

DANK voor uw steun aan actie FLITSPARKEREN? NEE!
De FLYERS/RAAMPOSTERS kunnen verwijderd worden.

Update 21 mei 2013:

Op 25 april 2013 verleenden de leden van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte in meerderheid steun aan de Nota parkeerbeleid 2013 zoals in verbeterde versie gepresenteerd door wethouder Junius. Een klein aantal wijzigingsvoorstellen wordt nader beoordeeld. Eenduidigheid, betaalbaarheid en versimpeling van de handhaving blijven overeind. Het voorstel blijkt geen raadsbesluit te behoeven.

Wethouder Junius heeft onze langdurige en massale signalen uiteindelijk goed opgepakt. Zij complimenteerde de verenigingen zelfs voor het in eigen beheer opgestelde parkeerrapport en noemde dit gebaseerd op betrouwbare tellingen en conclusies. De in dit rapport aangetoonde leegstand van de parkeergarages heeft de gemeente duidelijk met de neus op de feiten gedrukt.

Dit heeft onze gezamenlijke actie voor de binnenstadsbewoners opgeleverd:

 • Wie parkeert waar? Straatparkeren (zone B) is uitsluitend bedoeld voor vergunninghouders en hun gasten. Bezoekers aan de stad worden met nieuwe bebording naar de parkeergarages geleid, dus exit flitsparkeren. Runshopplaatsen en mixparkeren worden opgeheven, m.u.v. Gasthuisplaats en Paardenmarkt.
 • Bloktijden De vergunning voor gebied B zal geldig zijn van 10:00 – 24:00 uur. De laatste twee toegevoegde uren zijn als winstpunt te zien omdat het voor ‘s avonds thuiskomende bewoners aanzienlijk betere kans biedt op het vinden van een parkeerplaats.
 • Bezoekers ’kaart’ Gasten van bewoners van de binnenstad kunnen digitaal of per vaste telefoon worden aangemeld via een code van de vergunninghouder. Voor € 72,00 kan digitaal 400 parkeeruren per jaar voor gasten worden aangeschaft. Meer gasten kunnen gelijktijdig worden aangemeld/afgemeld en bovendien korter of langer dan de huidige drie uur.
 • Kosten parkeerproducten 2014 De eerste bewonersvergunning blijft op het huidige prijsniveau (€ 149,40) en zal alleen stijgen conform de  Consumentenprijsindex (CPI). De tweede vergunning wordt aanmerkelijk duurder (van € 298,80 naar € 450,00). Per bedrijf is slechts één 5- of 7-daagse vergunning beschikbaar. De kosten van deze vergunning zijn resp. € 240,00 en € 480,00.

Onderstaande punten vanuit de verenigingen ondervonden (nog) geen steun: 

 • Fietsparkeren Aangezien het gesloten parkeercircuit wordt opgeheven (i.e. opbrengsten parkeren gaan in parkeerfonds) en de opbrengsten voortaan naar de algemene middelen gaan hebben wij voorgesteld een deel van de opbrengsten te bestemmen voor betere voorzieningen inzake fietsparkeren.
 • Uitgifte criteria vergunningen Wij hebben voorgesteld om vanaf nulpunt te starten met uitgeven van vergunningen om betrouwbare evaluatie met niet meer dan één variabele mogelijk te maken. Criteria voor maximale uitgifte lijken te ontbreken.
 • Capaciteit spoorzone Voorbij gegaan is aan de door ons gesignaleerde dreigende capaciteitsproblemen langs de spoorzone omdat volgordelijkheid van opheffen en compenseren van plaatsen onvoldoende verzekerd lijkt. Hiermee zullen overigens ook de bewoners in Olofsbuurt/Westerkwartier geconfronteerd worden. 

Het effect van dit nieuwe beleid zal een jaar na inwerkingtreding in 2015 worden geëvalueerd. 
Wij houden daarom de vinger aan de pols bij de evaluatie in 2015.

Hartelijk dank aan alle leden van Belangenverenigingen Zuidpoort en De Oude en de Nieuwe Delf, Ondernemersvereniging Binnenstad Delft, Platform Delft Noord, ondertekenaars van de petitie en alle andere bewoners voor het enthousiasme waarmee zij onze actie hebben gesteund! Binnenstadsbreed kleurden de ramen geel met rood: Flitsparkeren? NEE! Deze massale steun heeft echt indruk gemaakt en effect opgeleverd.

DANK voor uw steun aan actie FLITSPARKEREN? NEE!
De FLYERS/RAAMPOSTERS kunnen verwijderd worden.

Namens de samenwerkende bewonersorganisaties in de binnenstad Delft,

Belangenvereniging De oude en de Nieuwe Delf - Ansje Jonquière

Belangenvereniging Zuidpoort - Floris le Conge Kleyn

De verenigingen zijn blij met alle steun en wij heten ondersteuners dan ook graag welkom als lid!

Aanmelden kan via onze websites:
De Oude en de Nieuwe Delf (OND): www.grachtengebieddelft.nl
Belangenvereniging Zuidpoort (BZP): www.zuidpoort.org

Update 16 maart 2013:
Flitsparkeren van de baan!
De kadernota parkeerbeleid is naar de Raad gestuurd. Deze nota wordt de basis voor het nieuwe parkeerregime. De eerdere plannen (met flitsparkeren) zijn ook door de verschillende  bewonersorganisaties uit de binnenstad bekritiseerd. Het nieuwe voorstel is ingrijpend gewijzigd. Wat betekenen de nieuwe plannen voor bewoners in ons deel van de binnenstad?

 • Bewoners en hun bezoek (visite) parkeren op straat met vergunningen en kunnen goedkoop op dalmomenten terecht in de parkeergarages;
 • Bewoners van de binnenstad kunnen ook in de schil (gebied D) parkeren;
 • De vergunning voor de eerste auto houdt dezelfde prijs;
 • De tweede bewonersvergunning in de binnenstad wordt behoorlijk duurder en de mogelijkheid wordt opengehouden deze niet te verstrekken in sommige gebieden als er geen ruimte meer is;
 • Er komt een flexibele, uitgebreide bezoekersregeling voor bewoners (op basis van digitaal aan- en afmelden van bezoek) met 100 bezoekuren per kwartaal; de kaart wordt iets duurder;
 • De status van de Gasthuisplaats verandert: deze is samen met de Paardenmarkt voortaan bedoeld voor bezoekers (incl. visite van bewoners); alleen bewoners woonachtig in de directe omgeving kunnen een (gratis?) supplementvergunning krijgen waardoor ze op deze parkeerplaatsen kunnen parkeren;
 • Het kortparkeren op straat (runshop) verdwijnt;
 • Het parkeerregime geldt van maandag t/m zaterdag van10:00 tot 24:00 op zon- en feestdagen van 12:00 tot 18:00.
 • De verwachting is dat er minder zoekverkeer komt omdat bezoekers alleen nog maar mogen parkeren in garages of op de twee parkeerplaatsen (Gashuisplaats, Paardenmarkt).

Let op: dit zijn plannen, en via de behandeling in de gemeenteraad kunnen ze nog wijzigen. De bespreking is gepland voor de commissie Spoorzone Verkeer en Ruimte van 4 april. Momenteel zijn de belangenvereniging zich aan het beraden op het vervolg.

Update 2 januari 2013:
Inmiddels hebben ruim 700 personen onze petitie getekend op de website van petities.nl.
Vlak voor kerst heeft het college de planning bekend gemaakt voor de uitwerking van het parkeerbeleid. Eind januari volgt er overleg met de diverse belangenverenigingen. Medio maart kan het voorstel in de gemeenteraad worden behandeld. Inmiddels hebben de belangenverenigingen in december constructief overleg gehad met de verschillende fracties (D66, PvdA, Stip, CDA en Groen Links). Ons is gebleken dat er weinig draagvlak is voor de thans op tafel liggende voorstellen.

Update 14 november 2012, verzonden mail:
Aan alle binnenstadbewoners en ondernemers,

Dank voor de overweldigende respons op onze actie Flitsparkeren? NEE
Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep om de poster op te hangen waardoor de actie duidelijk zichtbaar is in de binnenstad.

Het college heeft aangegeven dat er meer tijd nodig is voor het opstellen van nieuw parkeerbeleid waarbij men rekening wil houden met reacties vanuit de raad en de stad. Het college zal een aantal nieuwe opties gaan onderzoeken en wil in februari 2013 besluiten over het parkeerbeleidskader.

Inmiddels hebben wij wethouder Junius informeel gesproken waarbij wij onze teleurstelling hebben uitgesproken dat er geen gesprek - op korte termijn - heeft plaats gevonden met de samenwerkende belangenverenigingen. Juist nu willen wij meedenken en praten. Wel zijn wij natuurlijk blij dat er meer tijd is genomen om tot een zorgvuldige afweging en breed gedragen beleid te komen. Toch maken wij ons nog steeds grote zorgen dat wij t.z.t. worden geconfronteerd met 'nieuwe' voorstellen waarin onze bezwaren en suggesties wederom niet zijn meegenomen.

Vandaar dat wij u willen vragen om, indien u dit nog niet heeft gedaan, onze online petitie te ondertekenen op petities.nl

Sinds 12 oktober hebben bijna 600 mensen onze petitie getekend. Hoe meer mensen tekenen hoe duidelijker er een signaal richting de Delftse politiek wordt gegeven! Mocht u nog mensen in uw omgeving kennen die zich eveneens niet kunnen vinden in het voorgestelde beleid, stuur deze mail dan door met het verzoek de petitie te ondertekenen.

De posteractie eindigt eind november. Wij verzoeken u dan ook om deze voor 1 december te verwijderen.

Wij hopen op uw ondersteuning en danken u nogmaals voor uw inzet!

Namens de samenwerkende bewoners- en ondernemersorganisaties in de binnenstad Delft:
BewonersPlatform Noord - Joop Gravesteijn
Belangenvereniging Wateringse Poort - Ansje Jonquière
Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid - Adriaan van der Burgh
Belangenvereniging Zuidpoort - Floris le Conge Kleyn
Ondernemersvereniging Binnenstad Delft - Herman Weyers

Update 5 november 2012:
Inmiddels hebben ruim 560 personen onze petitie getekend op de website van petities.nl. De samenwerkende belangenverenigingen zijn u hiervoor uitermate erkentelijk. Mocht u nog niet getekend hebben dan verzoeken wij u om dit als nog te doen op: flitsparkeren-in-binnenstad-van-delft-nee.

Gemeentelijke publicaties

Artikelen op de website van de Belangenvereniging Zuidpoort