Inspreekreactie terrassen BZP

inspreken bij de raads cie delft

10 september 2013, door BZP

De belangenvereniging Zuidpoort heeft 247 betalende huishoudens en vertegenwoordigd hiermee ongeveer 400 bewoners van het Zuidpoortgebied.
Vanavond behandeld u als lid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid het voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Integraal horecabeleid - Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013’.

De voor u liggende nota geeft aan dat het beleid de uitkomst is van een nauwe samenwerking en breed overleg met de vertegenwoordigers van verschillende belangenverenigingen en horecaondernemers en de gemeente delft. In onze brief van 9 juni heeft u kunnen lezen hoe wij dit ‘breedoverleg’ hebben ervaren. Middels een zienswijze hebben wij onze zorg uitgesproken en een groot aantal verbeterpunten genoemd. De meeste van deze punten zijn echter door de gemeente niet overgenomen. Wij hebben daarom het gevoel dat onze inbreng niet serieus is meegewogen.

Onze leden – waarvan de meeste overdag werkzaam zijn en die na 23:00 hun nachtrust noodzakelijkerwijze nodig hebben – ondervinden al heel wat jaren geluidoverlast veroorzaakt door veelal bezoekers van nachthoreca en de in de binnenstad georganiseerde evenementen (denk hierbij aan o.a. owee, jazzfestival, bluesfestival, etc). Mits er geen toename is van nachthoreca en evenementen valt hier op zich mee te leven omdat wonen in een binnenstad die zoals de gemeente het verwoord “moet bruisen”. En daarbij hoort wonen en uitgaan bij!

Echter is er met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan binnenstad 2012 (en het loslaten van het FLS) de mogelijkheid ontstaan dat zich (veel) meer horeca kan gaan vestigen in de binnenstad. De uitbreiding van de terraszones - die het gehele jaar nu open mogen blijven - zoals aangegeven op de terraszone kaart zijn hier een direct afspiegeling van.

Ook is met de komst van het rookverbod in de horeca de overlast van rokende en hard pratende bezoekers in de openbare ruimte enorm toegenomen. Horecaondernemers spelen hier natuurlijk op in door het faciliteren van terrassen met verwarming/heaters, sta/zittafels en parasols. Hiermee is in feite het oppervlak aan nachthoreca en de verommeling van de openbare ruimte toegenomen. De mogelijkheid voor horecaondernemers om 12x per jaar een eigen evenement te mogen organiseren maakt het er voor bewoners ook niet beter op.

De belangenvereniging pleit daarom voor het in balans brengen van de toename van met name de nachthoreca. Niet door van Delft een openlucht museum te maken. Maar wel door het creëren van verschillen tussen gebieden waar wordt gewoond en waar wordt uitgegaan. Wij denken hierbij dan ook aan het beperken van de exploitatietijden van terrassen tot 23:00 in de gebieden zoals deze op de bestemmingsplan kaart zijn aangeduid met:
- creatief grachtengebied
- centrum aanloop gebied
- centrum bijzonder winkelgebied
- centrum filiaalwinkelgebied

Hierbij benadrukken wij dat de horeca rond de zgn bestemmingsplan “pleinen 1” hier niet toe behoren. Het is evident dat op deze locaties de horeca centraal staat. Vanzelfsprekend is Een passend en goed functionerend handhavingsbeleid met een meldpunt onlosmakkelijk hiermee verbonden.
De belangenvereniging verzoekt de cie dan ook om rekening te houden met de belangen van de bewoners van de binnenstad en de exploitatie tijden per gebied onderdeel te maken van de nota. Een binnenstad zonder gelukkige bewoners – met heel veel luidruchtige horeca – zal nooit een aantrekkelijke - gastvrije - binnenstad worden ook niet voor bezoekers.

Zoals tijdens de voorgesprekken aangegeven is de belangenvereniging bereid om in samenwerking met horecaondernemers en gemeente tot een passende en voor alle partijen aanvaardbare (maatwerk) oplossing te komen.

Meer op onze site over dit onderwerp vindt u middels de onderstaande tags: