"Bewoners vrezen ongewijzigde terrasuren"

Binnenstad, horeca, sluitingstijden, terrassenbeleid

12 september 2013, door gemeente Delft

De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid besprak afgelopen dinsdag het Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 – Delft. Het voorstel zorgt voor minder regels voor de horeca. Horecaondernemers hoeven geen vergunning voor een terras meer aan te vragen, als zij op voldoen aan de voorwaarden van het beleid en het terras op de terraszonekaart voorkomt.

Sluitingstijd
Uit de inspraakreacties bleek dat het meningen van de horecaondernemers en bewoners ver uit elkaar liggen. Binnenstadbewoners pleiten voor een sluitingstijd van 23.00 uur in plaats van de toegestane 1.00 uur. De horecaondernemers zijn het daar niet zonder meer mee eens. De partijen kwamen niet tot overeenstemming.

Nu aan de politiek
Volgens burgemeester Bas Verkerk is er uitgebreid overleg geweest tussen alle partijen en is het nu aan de politiek om een besluit te nemen. Verschillende fracties lieten weten een motie of amendement te overwegen in de raadsvergadering van 26 september.

Bewoners vrezen ongewijzigde terrasuren
Bewoners uit de binnenstad hebben in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid gepleit voor het eerder sluiten van de terrassen en het aanpassen van de exploitatietijden aan de sfeergebieden in de binnenstad.
Hun wens om nogmaals te kijken naar de sluitingstijden in de verschillende delen van de binnenstad vond gehoor bij diverse fracties. Ook pleitten de bewoners voor strengere handhaving en een registratie van overlastmeldingen.
De commissie besprak dinsdag 10 september het Integraal horecabeleid - fase 2: Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013 – Delft. Uit de inspraakreacties bleek dat het meningen van de horecaondernemers en bewoners in de voorbereiding op de terrassennota ver uit elkaar liggen. De binnenstadbewoners pleiten voor een sluitingstijd van 23.00 uur in plaats van de toegestane 01.00 uur. De horecaondernemers zijn het daar niet zonder meer mee eens. De partijen kwamen niet tot overeenstemming.

Nagenoeg alle fracties riepen portefeuillehouder Bas Verkerk op een laatste poging te ondernemen om horecaondernemers en bewoners bij elkaar te brengen om tot exploitatie-uren te komen waar alle partijen mee kunnen leven. Verkerk benadrukte dat er uitgebreid overleg is geweest tussen alle partijen maar dat het nu aan de politiek is om een besluit te nemen. Over handhaving van het terrassenbeleid en een overlastmeldpunt zei hij dat in overleg met Koninklijke Horeca Nederland wordt gekeken hoe klachten geregistreerd kunnen worden. 
Het voorstel zorgt voor minder regels voor de horeca. Horecaondernemers hoeven geen vergunning voor een terras meer aan te vragen, als zij op voldoen aan de voorwaarden van het beleid en het terras op de terraszonekaart voorkomt.
In het voorstel worden de vergunningplicht voor terrassen gedeeltelijk vervangen door een melding. Alleen terrassen waar meerdere partijen gebruik van kunnen maken blijven vergunning-plichtig. In dat geval wordt een vergunning voor drie jaar afgegeven. Verkerk legde uit dat de omvang van de terrassen zijn aangepast aan de sfeergebieden en horecapleinen uit het eerder dit jaar vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad.

Verschillende fracties lieten na beantwoording door de portefeuillehouder weten een motie of amendement te overwegen in de raadsvergadering van 26 september. STIP en Onafhankelijk Delft adviseren positief en de PvdA gaat met een positieve grondhouding terug naar de fractie. Die partij is niet voor verschillende sluitingstijden, omdat dat onduidelijkheid schept voor bezoekers en kan leiden tot een nachtelijke stoelendans van het ene naar het andere terras in de binnenstad.

Meer op onze site over dit onderwerp vindt u onder: