Persbericht: Overeenstemming met horeca

Delft, 17 september 2013

Terrassenbeleid Delft kent alleen maar winnaars !

De afgelopen dagen hebben vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen en van de horeca in de binnenstad overeenstemming bereikt om tot een convenant voor het terrassenbeleid te komen. De gemeente heeft medewerking toegezegd.
Bewoners en horeca hebben vastgesteld dat het belangrijkste doel is het beperken van de overlast van de terrassen en daarmee het verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad. De discussie over de sluitingstijden is hiermee minder belangrijk geworden. Op basis van de gevoerde gesprekken hebben wij de volgende voorstellen:

Meldpunt
In samenwerking met gemeente en politie wordt er een meldpunt ‘overlast’ opgezet waar bewoners 24/7 (dag en nacht) terecht kunnen. Bij dit meldpunt worden klachten geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen.

Ambassadeurs
De horecaondernemers zullen in een aantal gebiedsdelen van de binnenstad een 'ambassadeur' aanstellen, die zal fungeren als publiekelijk aanspreekpunt en de contacten tussen omwonenden en de horecaondernemers zal behartigen.

Bewustwordingscampagne
Er zal een bewustwordingscampagne worden gestart. Doel hiervan is om de gasten van de horeca op een sympathieke manier er op te attenderen dat de binnenstad ook bewoners heeft die overlast kunnen ondervinden.

Overleg horeca en bewoners
Horecaondernemers en bewoners zullen 2x per jaar samenkomen om de voorgaande periode te bespreken waarbij tevens de gegevens van het meldpunt worden betrokken.

Convenant
Er zal een convenant worden gesloten tussen bewoners van de binnenstad en horeca ondernemers. In dit convenant zullen onderwerpen worden opgenomen zoals gedragsregels, handhaving, overleg gemeente/ondernemers/bewoners, enz.

De bovenstaande voorstellen zullen nog verder uitgewerkt worden.

De bestaande afspraken omtrent de openingstijden van de terrassen zullen hierdoor ongewijzigd blijven. Het is duidelijk dat er met deze afspraken alleen maar winnaars zijn gekomen: bewoners, horeca en – het meest belangrijk – de stad Delft!

Namens de betrokken belangenverenigingen,

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft, delft@khn.nl
Belangenvereniging Zuidpoort, info@zuidpoort.org
Belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf
Bewonersplatform Binnenstad Noord

De vertegenwoordigers zijn blij met het akkoord