Bewoners en horeca schrijven brief aan raad

Aan de leden van de gemeenteraad van Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Delft, 23 september 2013

Betreft: overleg bewoners en horecaondernemers inzake terrassenbeleid

Geachte raadsleden,

Als afronding van een langdurig en intensief overlegtraject van de gemeente met horecaondernemers en bewonersbelangenverenigingen werd op 10 september j.l. de Nota Uitvoeringsbeleid Terrassen in de commissievergadering BLD behandeld.
Belangrijkste onderwerp van discussie bleek de exploitatietijd van de terrassen buiten de in het bestemmingsplan aangegeven sfeergebieden “Pleinen”.
Voor het grootste deel van de fracties was dit onderwerp reden voor nader beraad, om de uiteindelijke beslissing te gaan nemen tijdens komende raadvergadering van 26 september.

De betrokken belangenorganisaties hebben die avond verantwoordelijkheid genomen en zelf besloten met elkaar om tafel te gaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het is alle partijen duidelijk geworden dat bewoners overlast ervaren van veelal de late gasten op de terrassen. Gezamenlijk hebben wij vastgesteld dat het belangrijkste doel is het beperken van de overlast van de terrassen en daarmee het verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad. De discussie over de exploitatietijd is met deze constatering meer naar de achtergrond geraakt.
Inmiddels zijn er twee gespreksrondes geweest die in een positieve en constructieve sfeer zijn verlopen. Op basis van deze gesprekken is er in grote lijnen overeenstemming bereikt over onderstaande punten, die nader zullen worden uitgewerkt.

Meldpunt
In samenwerking met gemeente en politie wordt er een meldpunt ‘overlast’ opgezet waar bewoners 24/7 (dag en nacht) terecht kunnen. Middels dit meldpunt worden klachten adequaat geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen. Op deze manier kan beter in kaart worden gebracht wat het probleem is, waar het probleem zich voordoet en kunnen hieraan gerichte acties worden gekoppeld.
Samenwerking tussen politie, gemeente en belangenorganisaties is hierbij onontbeerlijk.

Ambassadeurs
De horecaondernemers zullen in een aantal gebiedsdelen van de binnenstad een 'ambassadeur' aanstellen die zal fungeren als publiekelijk aanspreekpunt en de contacten tussen omwonenden en de horecaondernemers zal behartigen. Directe communicatie wordt hierdoor mogelijk.

Bewustwordingscampagne
Er zal een bewustwordingscampagne worden gestart. Doel hiervan is om de gasten van de horeca op een sympathieke manier er op te attenderen dat de binnenstad ook bewoners heeft die overlast kunnen ondervinden. Deze campagne zal uit verschillende onderdelen bestaan: bijvoorbeeld een bordje bij de uitgang met de tekst ‘denk bij het verlaten van de zaak aan de nachtrust van onze buren’. Ook kunnen er bierviltjes komen die de gasten er (op een grappige manier) op wijzen dat de buren proberen te slapen. Verder zal de ondernemer als gastheer zijn gasten er persoonlijk op aanspreken wanneer zij buiten te veel herrie maken.

Overleg horeca en bewoners
Horecaondernemers en bewoners zullen 2x per jaar samenkomen om de voorgaande periode te bespreken waarbij tevens de gegevens van het meldpunt worden betrokken. Gemaakte afspraken kunnen worden geëvalueerd en speciale gevallen kunnen worden besproken. Er is in het verleden op bepaalde plekken veel overlast ervaren door bewoners en deze plekken zullen ook extra onder de aandacht komen. Er zal gekeken worden hoe met aanvullende maatregelen de overlast beperkt kan worden.

Convenant
Er zal een convenant worden gesloten tussen bewoners van de binnenstad, horeca ondernemers en gemeente. Dit convenant zal gezamenlijk worden opgesteld.
Het is belangrijk dat de gemeente dit convenant mede gaat initiëren om ook niet- leden van de KHN te binden. Misstanden die blijken na evaluatie van dit convenant kunnen tot aanpassing van de Nota Uitvoeringsbeleid Terrassen leiden.
Wij hebben met elkaar nog geen definitieve tekst opgesteld, maar wel gezamenlijk punten besproken zoals:
• Gedragsregels terrassen
• Muziek binnen en buiten op terrassen
• Gebruik van decibelmeters en/of geluidbegrenzers
• Clusteren van evenementen
• Terrasverwarming
• Protocol aanpak overlastgevers
• Sancties horecaondernemers
• Handhaving
• Overleg gemeente/ondernemers bewoners

Tijdspad
Wij kunnen ons het volgende tijdspad voorstellen
16 september 2013: Intentie overeenkomst tussen bewoners en ondernemers
23 september 2013: Gezamenlijke brief aan raad door van bewoners en ondernemers
26 september 2013: Besluit gemeenteraad Delft
voor eind oktober 2013: Concept convenant gereed ter interne bespreking door belangenorganisaties en gemeente Delft
15 november 2013: bespreking met alle partijen, daarna uitwerking definitieve versie
begin januari 2014 gezamenlijke ondertekening waarna in werking treden van convenant
juni 2014: 1e gezamenlijke tussentijdse evaluatie convenant
november 2014: 2e gezamenlijke evaluatie en opstellen aanbevelingen.

Tot slot
Voor ons staat voorop dat een kwalitatief hoogwaardig historische binnenstad met verschillende onderscheidende sfeergebieden de basis vormt voor een unieke leefbare en gastvrije stad. Met dit convenant denken wij een win-win situatie te bereiken voor bewoners, horecaondernemers en met name voor Delft.

Wij verzoeken de raad een op te stellen convenant te hechten aan de Nota deregulering

Namens de horecaondernemers van KHN Delft en de bewoners belangenverenigingen:

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft
Ed Hoogendijk

Belangenvereniging Zuidpoort
Floris le Conge Kleyn

Belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf
Ansje Jonquière

Bewonersplatform Binnenstad Noord
Marijke Faber