Bewoners en Horeca pakken gezamenlijk overlast terrasbezoek aan

Beestenmarkt, Delft

27 september 2013, door Lennart Harpe overgenomen van VVD Delft

Tijdens de commissievergadering van Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 10 september leek het er absoluut niet dat bewonersverenigingen en Koninklijke Horeca Delft het eens zouden worden over de sluitingstijden van terrassen. Een ultieme oproep om gezamenlijk om tafel te gaan zitten heeft uiteindelijk toch succes gehad. Vlak voor de gemeenteraad van 26 september kwam het goede nieuws naar buiten dat horecaondernemers en binnenstadbewoners gezamenlijk de overlast van laat terrasbezoek gaan aanpakken. De VVD fractie is hier blij mee.

Het belangrijkste doel is het beperken van de overlast van de terrassen en daarmee het verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad. Vanuit dit vertrekpunt hebben de bewonersverenigingen in de binnenstad en Koninklijke Horeca Delft overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen, dat in de komende periode nader wordt uitgewerkt. De sluitingstijd van terrassen wordt hierdoor niet gewijzigd en blijft 01.00 uur. Die maatregelen zijn:

  • De opzet van een meldpunt ‘overlast’ waar bewoners 24/7 (dag en nacht) terecht kunnen. Hier worden klachten geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen.
  • Het aanstellen van ambassadeurs in een aantal gebiedsdelen van de binnenstad, die gaan fungeren als publiekelijk aanspreekpunt en de contacten tussen omwonenden en de horecaondernemers gaan behartigen.
  • Er wordt een bewustwordingscampagne gestart met als doel de gasten van de horeca op een sympathieke manier er op te attenderen dat de binnenstad ook bewoners heeft die overlast kunnen ondervinden.
  • Horecaondernemers en bewoners komen twee maal per jaar samen om de voorgaande periode te bespreken, de bij het meldpunt binnengekomen meldingen te bespreken en zo nodig actie te ondernemen.
  • Tussen binnenstadbewoners, horecaondernemers en de gemeente wordt een convenant gesloten waarin onder andere afspraken gemaakt worden over gedragsregels terrassen, muziek binnen en buiten op terrassen, gbruik van decibelmeters en/of geluidbegrenzers, clusteren van evenementen, terrasverwarming, protocol aanpak overlastgevers, sancties horecaondernemers, handhaving en overleg tussen gemeente, ondernemers en bewoners.

Vrijwel de gehele gemeenteraad sprak lovende woorden over het geboekte resultaat en het feit dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Portefeuillehouder Verkerk sloot zich hier graag bij aan, maar benadrukte wel dat nog het een en ander uitgewerkt moet worden. Onder andere de opzet van het meldpunt en de rol van de gemeente hierin. Hij zei de raad toe voor het eind van 2013 een informerende brief te zenden met de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het convenant met horecaondernemers en bewonersverenigingen. De VVD fractie wenst alle betrokken partijen veel succes bij de realisatie hiervan en ziet uit naar de ondertekening van het convenant.
Lennart Harpe
Fractievoorzitter VVD Delft