Coalitiepartijen negeren belangen omwonenden Sebastiaansbrug

Zuidpoort: omgeving Sebastiaansbrug

6 maart 2014, door BZP

Donderdag 6 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met “de verklaring van geen bedenkingen Vernieuwing Sint Sebastiaansbrug”. Zodoende stemmen dus alle coalitiepartijen - vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen - vóór het negeren van ingebrachte bedenkingen door omwonenden inzake de (toekomstige) geluidsproblematiek.

Nieuwe brug
De belangenvereniging is overigens geen tegenstander van de vernieuwing van de Sebastiaansbrug. Wel komen wij op voor de belangen van omwonenden die in de toekomst de nadelige gevolgen zullen ondervinden van de nieuwe brug. Wij hebben dan ook met eerder ingediende zienswijze en inspreekreacties proberen aan te tonen dat er nog van alles mis is met de gepresenteerde berekeningen. Vele raadsleden is het ontgaan dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan waarbij eerdere opgenomen maatregelen in het vigerende bestemmingsplan ten gunst van de omwonenden worden geschrapt. Een voorbeeld hiervan is het niet toepassen van zoab / fluisterasfalt. Wij vragen de gemeente dan ook om garanties om omwonenden bij eventuele geluidsoverlast in de toekomst tegemoet te komen.

Provincie
Wij hebben de afgelopen jaren met verbazing toegekeken hoe de provincie een hoge brug eiste zodat deze welgeteld vijf keer per dag minder open hoeft en hoe de HTM een brede brug kreeg omdat zij anders 4 keer per uur de weg met het autoverkeer moet delen zoals overal elders in Nederland gebeurt. De gemeente Delft heeft de regie verloren met als gevolg een herhaling van de planologische fouten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het ontwerp dat nu voorligt is een verlengstuk van de A13 en niet de ontsluitingsweg die past bij de binnenstad van Delft. Deze brug wordt gebouwd voor veel en zwaar verkeer, ze is te hoog, te breed en te duur!

Financieel tekort
Wat betreft dat laatste: Het concept raadsvoorstel dat voorligt stelt dat de financiële paragraaf “niet van toepassing” is. Inmiddels is duidelijk geworden dat het huidige voorstel een extra bijdrage van de gemeente vergt van 1,9 miljoen. Uit financiële gegevens die de belangenvereniging in handen heeft blijkt dat bij een ongunstige aanbesteding dit bedrag nog met enkele miljoenen verder kan oplopen.

Geluidsproblematiek
Er zijn de afgelopen jaren vele akoestische rapporten opgeleverd met een opmerkelijke afname in de vastgestelde problematiek. Waar in 2000 voor een aantal objecten in de omgeving hogere grenswaarden werden vastgesteld en het rapport uit 2009 grote overlast voorspelde, berekent het rapport uit juni 2013 overlast voor slechts 14 woningen en komt hetzelfde bedrijf in december 2013 tot de conclusie dat er helemaal probleem meer is. Het finale rapport bevat te veel inconsistenties om deze interpretatie te accepteren Indien mocht blijken dat er na het realiseren van de brug toch overschrijdingen van de geluidsnormen uit de Wet Geluidshinder zijn dan worden de consequentie - en dus de financiële risico’s - bij de omwonenden gelegd. Dit is inmiddels in Den Haag gebleken bij de overlast veroorzaakt door het piepen van trams in het Wijnhavenkwartier (“De Wet milieubeheer stelt maximale geluidsnormen voor inrichtingen (bedrijven). Tramremises vallen bijvoorbeeld onder dit regime. Buiten inrichtingen zijn deze normen echter niet van toepassing en kan er dus ook niet op gecontroleerd of gehandhaafd worden. Zodra een tram buiten de grenzen van een inrichting (de remise) komt, gaat de tram deel uitmaken van het wegverkeer. Dan kan in beginsel de Wet geluidhinder van toepassing zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een bestaand tramtracé wordt verlegd, een nieuw tramtracé wordt aangelegd of wanneer er nieuwe woningen binnen de zone van een tramtracé moeten worden gebouwd. Aangezien het hier gaat om een bestaande situatie is de normering in de Wet geluidhinder niet van toepassing en is er dus geen juridische titel om controlerend of handhavend op te treden - Bron Gemeente Den Haag 197 RIS 258461 d.d. 21 mei 2013).
Daarom hebben wij de gemeente gevraagd om een garantie: Stel dat onverhoeds blijkt dat de geluidsoverlast toch tegenvalt, is de gemeente dan bereid om de kosten van eventuele maatregelen op zich te nemen? De Engelsen noemen dit “putting your money where your mouth is”.

Het voorstel aan de gemeenteraad kunt u hier vinden.

Onder downloads kunt onze correspondentie inzake de Sebastiaansbrug terugvinden.

Reacties

Door Anoniem (niet gecontroleerd) op
Dit project wordt de betuwelijn van Delft. Dat gaat nog veel geld kosten.